Obchodní podmínky

Internetový antikvariát „knihyantik“ je výhradně internetovým e-shopem, bez možnosti osobního převzetí zboží.

Provozovatel Tomáš Matoušek, Hornická 932, 73514 Orlová IČO 88156451, CZ8806195574, plátce DPH ve zvláštním

režimu

Kontakt : +420 602 392 192, antikvariat@knihyantik.eu

Základní platební metodou eshopu je platba předem na účet.

Eshop nevyužívá platby kartou.

Obchodní podmínky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

Tituly jsou popsány podle nejlepšího vědomí a svědomí a prodávají se ve stavu, v jakém byly zařazeny do internetového antikvariátu knihyantik.cz. Popis proto nelze považovat za právní ručení .

Kupní smlouva – objednávka, odeslaná v tomto e-shopu je návrhem, který je potvrzen doručením závazného souhlasu prodávajícího druhé straně, tímto okamžikem mezi oběma stranami vznikají práva a povinnosti, vyplývající z kupní smlouvy.

Akceptací objednávky prodávající stvrzuje že je připraven naplnit objednávku ve stavu, který potvrzuje. Tímto okamžikem je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva. Kupní smlouva je platná po dobu rezervace, kterou upřesňuje potvrzovací e-mail, který zákazník obdrží. Bez úhrady objednávky, kupní smlouva zaniká.

Objednávání je dáno vkládáním zboží do nákupního košíku, volbou přepravy a platby. Obsah košíku lze měnit a přizpůsobovat do okamžiku uzavření objednávky.  Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém došly.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jako součást zásilky.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Knihy z naší nabídky si můžete objednat, budou Vám poté zaslány českou poštou, zásilkovnou. Objednávky vyřizujeme v pořadí, v jakém dojdou.

 Poštovné za knihy v České republice je určeno dle ceníku jednotlivých přepravců.

Poštovné cizina : po individuální domluvě

Při platbě předem na český korunový účet, u ostatní ciziny individuálně (o jeho výši budete informováni předem). Kupní smlouva je uzavřena konečným potvrzením objednávky z Vaší strany. Na takto uzavřené kupní smlouvy se vztahuje právo odstoupit od smlouvy.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Tituly zasíláme řádně zabalené a pojištěné zpravidla do 2 dnů od zaplacení. Za škody způsobené přepravou neručíme, poškozenou zásilku je nutno reklamovat ihned při převzetí u přepravce.

Nepřevezmete-li zboží zasílané na dobírku při jeho dodání a zboží se nám z tohoto důvodu vrátí zpět, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, spočívající v nákladech na dopravu a zabalení zboží (zpravidla 120 Kč), a jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neuhradíte škodu na základě naší výzvy do 14 dnů, berete na vědomí, že věc může být předána k řešení advokátní kanceláři včetně soudního vymáhání. Požadujete-li opětovné zaslání zboží, jste povinen (povinna) uhradit náklady s tím spojené. Jsme oprávněni požadovat, abyste tyto náklady uhradil(a) předem.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

Odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy.

Na žádost kupujícího zašle prodávající mu formulář pro odstoupení od smlouvy.

Náklady spojené s vrácením zboží nehradíme.

Odstoupení od smlouvy se řídí § 1829 až § 1838 občanského zákoníku:

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat: knihyantik, Tomáš Matoušek, Hornická 932,73514 Orlová formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět na adresu: knihyantik, Tomáš Matoušek ,Hornická 932,73514  Orlová. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu berete na vědomí, že se náš vzájemný vztah řídí českým právním řádem a dále nám výslovně udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při objednávce/rezervaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Taktéž výslovně souhlasíte se zasíláním souvisejících obchodních sdělení. Souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem na adresu:

     Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.

         V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách  ČOI. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

   Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

Velikost knih je uváděna:

1.rozměry stran (výška x šířka) v mm


 

Provozovatel internetového obchodu jedná v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze pro realizaci obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním těchto údajů. Vaše osobní údaje v žádném případě neposkytneme v jakékoli podobě čtvrté straně . Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávky a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, identifikaci Vaší platby bankovním převodem nebo ke správnému dodání zboží. Kupující má právo písemně vyjádřit svůj nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě provozovatel internetového obchodu tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. V případě jakýchkoli otázek, změn, případně výmazu vašich osobních údajů nás kontaktuje na adrese : antikvariat@knihyantik.eu

 

  V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

 Toto znění Obchodních podmínek je účinné od 1. 6. 2021